Rashtrapathi Bhavan

Prestigious Medical Innovation exhibit @ Rashtrapathi Bhavan, March 11th, 2015